AVTAL

mellan

Mat för Livet AB (nedan MFL), org.nr: 559019-7678, c/o: Svenska Celiakiförbundet, Magnus Ladulåsgatan 1, 118 65  Stockholm,

Och n.n, nedan kallad ”Beställaren”.

Detta avtal gäller genomförande av mässan Mat för Livet på Kistamässan 2024.

 DATUM:

Fysisk mässa på Kista mässan:

Genomförande:
Tider för besökarna: Fredag 15/11 kl. ——  , Lördag 16/11 kl. 10.00-16.00

Inflyttningsdag:                         14 november, kl. ——

Utflyttningsdag                          16 november, kl. —-

Avtalsperiod är tiden från avtalets undertecknande till och med dagen efter arrangemangets slutgenomförande.

§1. SPECIFIKATION & PRISER

Samtliga priser anges exklusive moms.

Moms tillkommer vid fakturering enligt gällande lagstiftning.

MAT & DRYCK

Tillhandahålls genom MFL upphandlade leverantör. Egen mat och dryck får ej förtäras på Kistamässan. Smakprover från utställare och/eller sponsorer får delas ut under arrangemanget.

TEKNIK & PERSONAL

Tillhandahålls genom Workman.

§2. Allmänna villkor

a. MFL ÅTAGANDEN & RÄTTIGHETER

Via Kistamässan tillhandahåller MFL:

–     Personal under inflyttning, utflyttning och genomförande enligt i avtalet angivna tider för detta. Bemanningen omfattar vissa fasta positioner/funktioner för att säkerställa genomförandets säkerhet och logistik.

–     Städning av allmänna platser, så som entré, toaletter, restaurangytor, möteslokaler och hyrd yta i mässhallen exklusive yta som säljs vidare till tredje part.

–     Uppvärmning/nedkylning och ventilation av Kistamässan samt allmän belysning och vattenförbrukning.

–    Bemannat Café och/eller övriga förtäringsställen.

–     Garderobslösningar mot avgift för besökare till MFL. All garderobshantering sker i Kistamässans regi.

–     MFL har rätt att neka, stoppa eller begränsa verksamhet, som MFL bedömer skadlig för MFL varumärke eller eljest olämplig.

–     Avtalsslutande part gentemot underleverantörer avseende byggnation, teknik skall vara Workman, i den mån ej annat överenskommes parterna emellan. Överenskommelsen skall då vara skriftlig. Se undantagsregel under rubriken teknik och personal.

 

b. UTSTÄLLARENS ÅTAGANDE OCH RÄTTIGHETER

–     Utställaren ansvarar för sin monteryta, planering av aktiviteter och utsmyckning av monter.

 

c. TILLÄGGSTJÄNSTER

–     Infästningar i tak och höjd byggnation Workman måste användas av säkerhets och avtalsskäl.

Omfattningen av tilläggstjänster skall parterna gemensamt överenskomma. Dock måste omfattningen minst vara så att arrangemanget genomförs fackmannamässigt enligt Kistamässans normer och föreskrifter.

 

d. BYGGNATION OCH UTSTÄLLARTJÄNSTER

All byggnation och produktionspersonal handhas av Workman. Utställaren kan efter överenskommelse få rätt att anlita annan leverantör eller själv ombesörja eller hantera byggnation inom vissa områden på Kistamässan.

Utställaren förbinder sig även att känna till Kistamässans regler för godshantering samt att poster rörande godshantering, truck tjänster och förvaring debiteras enligt Kistamässans allmänna prislista.

Eventuell höjdbyggnation i skall godkännas av MFL.

All teknikförsäljning ska ske från Workman.

MFL har rätt att oavsett vem godset tillhör, undanskaffa kvarlämnad egendom efter utflyttningstidens slut på utställaren risk och bekostnad.

 

e. RESTAURANGSERVICE

All servering och försäljning av mat, inklusive frukt och dryck, handhas av Kistamässans kontrakterade restauratör. Utställaren har inte rätt att anlita annan leverantör eller själv ombesörja eller hantera livsmedel och drycker inom Kistamässans byggnader eller markområde. Dessa regler följer gällande lagstiftning rörande livsmedelshantering och alkohol och är avsedda för att garantera hög kvalitet och god säkerhet för gästerna. Prisnivån garanteras relevant och marknadsmässig.

 

Smakprover från arrangör, utställare och/eller sponsorer får delas ut under arrangemang.

 

f. SEKRETESS

Parterna förbinder sig att iaktta sekretess för sådan information som är av direkt företagshemlig karaktär, även sådan information som part uttryckligen anger som hemlig information samt sådan information där motparten förstått eller borde förstått att om den kommer till tredje mans kännedom, skadar eller kan skada partsintressen. Denna sekretess är tidsmässigt obunden.

 

Gällande avtalsvillkor och priser är sekretessen tidsmässigt obegränsad gentemot tredje man.

 

g. BETALNINGSVILLKOR

Beställaren är ansvarig för samtliga enligt beställningen och arrangemangets uppkomna kostnader.

MFL förbehåller sig rätten att begära kreditupplysning.

En förskottsfaktura på 2 000 kr sänds omgående efter avtalets undertecknande. Betalningsvillkor trettio (30) dagar netto.

Två (2) månader före arrangemangets genomförande förfaller resterande belopp till betalning. Faktura sänds med god framförhållning, minst trettio (30) dagar före förfallodagen.

Om betalning enligt ovanstående stycken ej har erhållits inom rimlig tid efter angivna förfallodagar har MFL rätt att ställa in arrangemanget mot full betalning.

Eventuell dröjsmålsränta utgår enligt Räntelagen med ett påslag om åtta (8) procentenheter.

 

h. AVBOKNINGSREGLER

Erlagda deponeringar enligt detta avtal återbetalas ej vid eventuell avbokning.

Avbokning ska ske skriftligt.

 

i.ANSVAR FÖR VÄRDEFULL EGENDOM OCH VÅLLANDE AV SKADA

MFL ansvarar inte för annans egendom i Kistamässans lokaler.

Det åligger utställaren att teckna en s.k. utställarförsäkring.

 

j. FÖRTIDA UPPHÖRANDE GRUND AV KONTRAKTSBROTT ELLER INSOLVENS

Vardera parten äger rätt att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande

  1. a) om den andra parten i väsentligt avseende åsidosätter sina skyldigheter enligt Avtalet och inte vidtar rättelse inom trettio (30) dagar efter skriftlig anmaning per brev, mail; eller
  2. b) om den andra parten försätts i konkurs, träder i likvidation, inställer betalningarna eller inleder ackordsförhandlingar.

 

k. FORCE MAJEURE

Omständigheter som krig, arbetsinställelse, blockad, eldsvåda, explosion, statsingripande, eller annat som parterna ej råder över och som hindrar, fördröjer eller avsevärt fördyrar parternas uppfyllande av villkoren i detta avtal och som skäligen inte kunnat förutses, fritar parterna från deras skyldigheter och rättigheter enligt detta avtal.

 

l. MÖTESFÖRBUD

Vid begränsning för sammankomster, utfärdat av myndighet ges möjlighet att flytta arrangemang till nästkommande år. Erlagd förskottsbetalning flyttas med till nya genomförandedatum. Resterande betalning sker enligt avtalade betalningsvillkor med hänsyn tagen till nya genomförandedatum. Skulle arrangemanget helt avbokas kommer inbetalda medel ej betalas tillbaka.

 

m. TVISTER

Tvist med anledning av detta avtal skall avgöras av svensk domstol med tillämpning av svensk rätt.

 

n. ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG

För att ändringar och tillägg till detta avtal skall äga verkan mellan parterna skall dessa ske skriftligen och undertecknas av båda parter.

 

o. GRAFISKA MANUALER

Regelverket för MFL grafiska manual måste användas i all kommunikation där MFL nämns. Om utställaren använder sig av MFL varumärke och logotyper skall detta godkännas av MFL i förväg.

På samma sätt förbinder sig MFL att stämma av all användning av utställarens logotyp/-er med utställaren.

 

Celiakiföreningen i Stockholms län
802016-4003
c/o: Svenska Celiakiförbundet
Magnus Ladulåsgatan 1
118 65 Stockholm